يک پيام ديواری

روی ديوار کوچه ی  قديمی محله ی ما نوشته :

اگر  بزرگ تر ها  ٬ کوچک ( خوار ) شوند

کوچکتر ها  ٬ هيچ وقت بزرگ نمی شوند .

اين فايل هم يک هديه ارزشمند به مناسبت ميلاد پيامبر اکرم ( ص ) و امام صادق ( ع )

 

/ 0 نظر / 6 بازدید